پروژه

تونل رسالت

کارفرما:

معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور:

شرکت کوهرنگ تونل

شرکت مهندسی مهاب قدس

پیمانکار ساختمانی:

شرکت پرلیت

پیمانکار تاسیسات:

 شرکت الکتروکوم

 

 

تونل رسالت 
مجری : شركت پرلیت - مشاور : شركت مهاب قدس

   
   

مشخصات پروژه تونل رسالت:

این پروژه ازغرب بزرگراه مدرس شروع و قبل از بزرگراه کردستان به سایت غرب متصل شده است . اجزاء این پروژه را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود :

ـ دو تونل بلند ازمیدان آفریقا تاشرق دره نظامی گنجوی هریک به طول تقریبی 827متر

ـ دو تونل کوتاه بهم چسبیده از غرب دره نظامی گنجوی تا قبل از بزرگراه کردستان هریک به طول تقریبی 175 متر

ـ حدفاصل تونل های بلند وکوتاه که بر بستر دره نظامی گنجوی جاده سازی و یک پل بتنی کالورتی(BR-5) احداث شده است .

ـ حدفاصل بزرگراههای آفریقا ومدرس یک پل قوسی بتنی سه دهانه و 4قطعه دیوار حایل به طول 5/2 کیلومتر ودر مجموع 70000 متر مربع بزرگراه ، رمپ و لوپ ساخته شد.

ـ ساختمانهای جنبی شامل مرکز کنترل ، مخزن آب ذخیره آتش نشانی و اتاق پمپاژ ، پست برق اختصاصی،

 

اتاق ژنراتور و اتاق تابلوهای توزیع .

 

تونل های بلند هرکدام با دهانه 90/16 متر وبافاصله 5/3 متر از هم طراحی و حفاری شد.

عرض مقطع هریک از این تونل ها پس از پوشش نهائی با بتن مسطح 5/13 متر است، عبور سه خط سواره رو با عرض استاندارد و دو پیاده رو به عرض 90 و110 سانتیمتر درطرفین برای عبور اکیپ نگهدارنده تونل قرار گرفت . ارتفاع گاباری ترافیکی تونل های تمام شده 50/5 متر است . بدلیل کم شدن عرض پوسته طرح از دره نظامی گنجوی به سمت غرب ، تونل های کوتاه بصورت دوقلو و بهم چسبیده اجرا شد که دیوار وسط به صورت شمع با قطر150سانتیمتر و عمق 10 متر و با فاصله محور به محور 4 متر اجراء شد2/2 متر ازشمع های مذکور بصورت ستون های میانی نمایان است . این تونل ها با عرض حفاری 32 متر و عرض تمام شده 60/28 متر است.

پرتال تونل ها با توجه به ارتفاع خاک سرباره روی تونل ونیز وضعیت خروجی تونل ها ودیدگاههای معماری بصورت عمودی ویا مورب اجرا شد.

اجرای دو تونل با دهانه بسیار بزر گ وبا فاصله بسیار کم نه تنها درایران برای اولین بار آن هم در زیر قسمتی از شهر تهران با چنین شرایط سنگینی انجام گرفته بلکه در سطح جهان نیز به طور محدود اجرا شد. بدلیل کم شدن عرض پوسته طرح از دره نظامی گنجوی به سمت غرب ، تونل های کوتاه با حذف فاصله بین دوتونل بصورت دوقلو و متصل بهم اجراء شد. این تونل ها از شرایط فنی و اجرائی بهتری برخوردار بوده و باداشتن ستونهای میانی مشترک و بوجود آمدن قابلیت دید مسیر مقابل بر زیبائی و عظمت پروژه نیز افزوده است

پوسته این طرح می تواند پس از تکمیل تونل برای ایجاد پارک ، تاسیسات شهری ، فضاهای فرهنگی ، تجاری و ... مورد  استفاده قرارگیرد.این مسیر زیرگذر بدون قطع تاسیسات شهری و جریان ترافیک مسیرهای شمالی ـ جنوبی ، از زیر خیابانهای الوند ـ سیاوش ـ خالد استامبولی ـ ولیعصر نظامی کنجوی و اسدآبادی عبور می کند.

ارتفاع خاک روی تاج تونل در تپه الوند حدود 32 متر ، درخیابان ولیعصر 6 متر، درخیابان نظامی گنجوی 32متر و در خیابان اسدآبادی  5/10 متر است.

بازگشت به صفحه اصلی